VillaMusicRights is hét alternatief voor Buma/Stemra. Zakelijke gebruikers, zoals winkels, horecabedrijven en omroepen, sluiten een licentie bij ons af tegen een duidelijk tarief. Songwriters of componisten houden al hun rechten zelf in handen en beheren deze via onze website.

> Lees verder 


BEN JE ONDERNEMER?

1. Luister naar muziek
2. Selecteer muziek
3. Schaf licentie aan

 

Inloggen Aanmelden Informatie


BEN JE COMPONIST?
1. Upload je muziek
2. Bepaal het tarief (licentie)
3. Bepaal de periode (licentie)

Inloggen Aanmelden Informatie


Like us op onze Facebook pagina

Modellicenties

1. Definities

  1. werk: het auteursrechtelijk beschermde muziekwerk, met of zonder woorden, dat via de website van VillaMusicRights wordt aangeboden;
  2. muziekuitvoeringsrecht: het recht toekomende aan de auteur met betrekking tot iedere openbaarmaking van zijn muziekwerken;
  3. reproductierecht: het recht toekomende aan de auteur met betrekking tot het vastleggen en verveelvoudigen van zijn muziekwerken.

 

2. Algemeen

Deze licentie is in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van VillaMusicRights.

 

3. Rechten

3.1. De auteur verleent de gebruiker de niet-exclusieve toestemming zijn werken van de website van VillaMusicRights te downloaden.

 

3.2. De auteur verleent de gebruiker de niet-exclusieve toestemming om wereldwijd via internet, televisie, radio of welke andere wijze dan ook zijn werken openbaar te maken. Indien de gebruiker beschikt over meerdere vestigingen is apart toestemming per vestiging vereist.

 

3.3. De auteur verleent de gebruiker de niet-exclusieve toestemming tot vastlegging en verveelvoudiging van de werken, voor zover dit dient tot uitoefening van de onder artikel 3, tweede lid, verleende rechten. Voor overig gebruik, waaronder mede verstaan wordt gebruik ten behoeve van reclameboodschappen, - uitingen en andere commerciële boodschappen, wordt apart al dan niet toestemming verleend.

 

3.4. De toestemming als bedoeld in de voorgaande leden heeft uitsluitend betrekking op de vorm waarin zij worden aangeboden via de website van VillaMusicRights. Voor afgeleide werken, zoals vertalingen en verkorte versies, of met toevoegingen of verwijderingen van woord en muziek, wordt geen toestemming verleend.

 

3.5. Indien de gebruiker bij de wijze van openbaar maken van individuele werken gebruik maakt van aan- of afkondigingen of van een playlist of vergelijkbare voorzieningen vermeldt hij de naam van de auteur en van zijn werk.

 

3.6. De in de vorige leden bedoelde rechten zijn niet overdraagbaar aan derden.

 

4. Vergoeding

4.1. Voor de in de bijlage gespecificeerde werken waarvoor toestemming wordt verleend is     een vergoeding verschuldigd van € 0,25 per werk.

4.2. De gebruiker betaalt de vergoeding alvorens tot gebruik over te gaan. Voor de afwikkeling van de vergoeding wordt gebruik gemaakt van het betalingsysteem van VillaMusicRights.

 

5. Duur licentie

Deze licentie wordt verleend voor de duur van drie maanden en kan steeds opnieuw voor een periode van drie maanden worden verlengd.

 

6. Tekortkoming/aansprakelijkheid

Een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door een van beide partijen geeft de wederpartij het recht de licentie eenzijdig op te zeggen, indien de niet-nakoming zijn belangen ernstig schaadt en in redelijkheid niet van hem verwacht kan worden dat de licentie in stand blijft. De niet-nakomende partij is aansprakelijk voor de schade die door de niet-nakoming is ontstaan.