VillaMusicRights is hét alternatief voor Buma/Stemra. Zakelijke gebruikers, zoals winkels, horecabedrijven en omroepen, sluiten een licentie bij ons af tegen een duidelijk tarief. Songwriters of componisten houden al hun rechten zelf in handen en beheren deze via onze website.

> Lees verder 


BEN JE ONDERNEMER?

1. Luister naar muziek
2. Selecteer muziek
3. Schaf licentie aan

 

Inloggen Aanmelden Informatie


BEN JE COMPONIST?
1. Upload je muziek
2. Bepaal het tarief (licentie)
3. Bepaal de periode (licentie)

Inloggen Aanmelden Informatie


Like us op onze Facebook pagina

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Auteur: componist en/of tekstdichter

Werk: het auteursrechtelijk beschermde werk dat via de website van VillaMusicRights wordt aangeboden

Gebruiker: degene die toestemming heeft gekregen de werken ten gehore te brengen

Registratie: opname in de database van VillaMusicRights van auteurs en gebruikers

Licentie: de niet-exclusieve toestemming tot openbaarmaking of verveelvoudiging van werken

Transactie: de betalingsovereenkomst tussen auteur en gebruikers betreffende de uitoefening van rechten.

 

2. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle registraties, transacties en overige handelingen bij gebruik van de website van VillaMusicRights met betrekking tot op grond van het auteursrecht beschermde werken.

 

3. REGISTRATIE

3.1. Een registratie voor zowel de auteurs als de gebruiker wordt aangevraagd met behulp van login en password door invulling van een daartoe bestemd formulier met verplichte velden. De registratie komt tot stand indien het formulier volledig en juist is ingevuld door de indiener.

3.2. Een aanvraag kan worden geweigerd indien:

a. de aanvrager niet de gevraagde gegevens als bedoeld in artikel 3, eerste lid, levert;

b. de aanvrager een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting uit hoofde van eerdere registratie niet nakomt of aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

3.3. Met inachtneming van voorgaande leden van dit artikel en met inachtneming van de wet is VillaMusicRights gerechtigd de registratie met onmiddellijke ingang ongedaan te maken in de situatie dat  aannemelijk is dat geregistreerde zijn verplichtingen niet zal naleven, hetgeen onder meer het geval is bij niet naleving van eerdere of andere verplichtingen.

3.4. Degene die zich registreert garandeert dat de door hem opgegeven informatie over zichzelf of over of in relatie met de diensten die hij via VillaMusicRights aanbiedt of afneemt, correct is.

3.5. Een registratie vervalt automatisch indien de geregistreerde:

- komt te overlijden, of

- onder bewind of curatele is gesteld, of

- op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; of

- zijn faillissement is aangevraagd of verleend, dan wel de wet Schuldsanering

Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, of

- surséance van betaling heeft verzocht of is verleend.

 

4. VERPLICHTINGEN AUTEUR

4.1. De auteur verklaart te beschikken over alle en de volledige rechten met betrekking tot de door hem aangeboden werken.

4.2. De auteur aanvaardt de volle aansprakelijkheid voor gerechtvaardigde aanspraken van derden op die werken.

4.3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die gevallen waarin er sprake is van meerdere auteurs.

4.4. Voor gebruik van de aangeboden werken verleent hij voorwaardelijk toestemming, met dien verstande dat hij voor een dergelijk gebruik overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder dat gebruik mogelijk is.

4.5. De auteur verleent VillaMusicRights toestemming zijn werken op te nemen in de op de website onder de naam DagTop10 ten gehore te brengen lijst van meest-gedownloade en van aanbevelenswaardige werken, tenzij hij nadrukkelijk te kennen geeft deze toestemming niet te verlenen.

4.6. De auteur betaalt VillaMusicRights een percentage van 25% exclusief BTW van alle transacties als provisie.

 

5. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

5.1. Een gebruiker erkent dat op de via de website van VillaMusicRights geleverde werken intellectuele eigendomsrechten rusten.

5.2. Het is  de gebruiker niet toegestaan de werken te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de toestemming is verleend.

5.3. Het is de gebruiker niet toegestaan de werken op enige manier te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 

6. LICENTIES

6.1. Een licentie komt tot stand op basis van wilsovereenstemming tussen auteur en gebruiker. Een licentie is in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

6.2. Partijen zijn gerechtigd daarvoor de modellicenties van VillaMusicRights te gebruiken.

6.3. De auteur kan VillaMusicRights om advies vragen bij het ontwerpen en tot stand komen van een licentie. Indien de licentie als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een van beide partijen of anderszins tussentijds wordt beëindigd, is VillaMusicRights niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

6.4. Een licentie wordt verleend voor een bepaalde periode en kan steeds opnieuw worden verleend. Van de licentie kan gebruik worden gemaakt, indien VillaMusicRights de overeengekomen financiële vergoeding van de gebruiker heeft ontvangen.

6.5. Indien de gebruiker beschikt over meerdere vestigingen is apart toestemming per vestiging vereist.

 

7. VERPLICHTINGEN VILLAMUSICRIGHTS

7.1. VillaMusicRights registreert een ieder die volgens deze Algemene Voorwaarden daarvoor in aanmerking komt.

7.2. VillaMusicRights neemt de aangeboden werken op in een voor dit doel opgerichte databank en deelt deze in in categorieën.

7.3. VillaMusicRights maakt de aangeboden werken beschikbaar voor gebruikers.

7.4. VillaMusicRights verwijdert op eerste vordering van rechthebbenden werken van de website indien die worden aangeboden zonder dat de aanbieder beschikt over de rechten op die werken.

7.5. VillaMusicRights verwijdert werken van de website die strafbare of onrechtmatige uitingen bevatten.

7.6. VillaMusicRights keert de financiële vergoeding die ontvangen wordt van gebruikers in verband met verleende licenties, verminderd met de in artikel 4, zevende lid, genoemde provisie, op korte termijn uit aan de auteurs.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

8.1. VillaMusicRights is niet aansprakelijk voor enige schade verbandhoudende met (onderbroken) levering van diensten via haar website.

8.2. Zowel de auteur als de gebruiker vrijwaart VillaMusicRights tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het onjuiste, onrechtmatige, dan wel onzorgvuldige gebruik door auteur en/of gebruiker van applicaties van dan wel diensten via haar website.

8.3. De technische eigenschappen van de website van VillaMusicRights kunnen

worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven

beantwoorden. Waar mogelijk zal VillaMusicRights trachten deze wijzigingen uit te voeren zonder dat deze gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de auteur en de gebruiker. In geen geval is VillaMusicRights aansprakelijk voor gevolgen van dergelijke wijzigingen.

 

9. GEBRUIK EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1. VillaMusicRights verwerkt de (persoons)gegevens van de geregistreerde die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze (persoons)gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Verwerkingen van persoonsgegevens zullen door VillaMusicRights overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels worden aangemeld.

9.2. VillaMusicRights draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering dan wel wettelijk verplicht is.

9.3. VillaMusicRights is gerechtigd een bestand aan te leggen van geregistreerden. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door VillaMusicRights in het kader van de door haar geboden dienstverlening.

 

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Een tekortkoming in de nakoming door VillaMusicRights van haar verbintenissen kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, technisch falen, verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie VillaMusicRights bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is, alsmede ieder andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van VillaMusicRights, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van VillaMusicRights komt. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen opgeschort.

10.2. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit een directe relatie met VillaMusicRights is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen auteurs en gebruikers worden beheerst door het recht dat partijen overeenkomen.

 

Vestigingsadres: Harry Mulischstraat 175, 2025 EM Haarlem